.................... VERGİ  DAİRESİ  UZLAŞMA  KOMİSYONU  BAŞKANLIĞINA

         İSTANBUL     
                                                                                                              

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN

ADI VE SOYADI

 

ADRESİ

HESAP NUMARASI

TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN
DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ

CİLT VE SIRA NUMARALARI

İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ

            
Yukarıda ihbarnamenin tarih ve numaralarını, aşağıda dönemini, vergi ve ceza nev'ileri ile miktarlarını belirttiğim tarhiyatlar üzerine 213 sayılı VUK.nuna 205 sayılı kanunla EK: 1-6 maddeler gereğince uzlaşmak istiyorum.
           
               Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini  saygılarımla arz ederim.
                                                                                                                                                                                                    /   /200     

       

       Mükellef  Veya  Vekilinin İmzası

UZLAŞMA   TALEP EDİLEN   VERGİ  VE   CEZALARIN MİKTARLARI

                                VERGİNİN
                            CEZANIN
DÖNEMİ
NEV'İ
MİKTARI
NEV'İ
MİKTARI


Uzlaşma Dilekçesi Örneği için Tıklayınız 
Top