Kopya Çekmek ile ilgili örnek soruşturma yazışmaları
…./…./2012

KOPYA TUTANAĞI ÖRNEĞİ


  ...../…../2012 tarihinde ….. nolu sınıfta saat …….’de başlatılan “………..” dersi yarıyıl içi/yarı yılsonu sınavı sırasında duvar kenarı önden üçüncü sırada oturan ……… numaralı öğrenci (A)’nın sıra altındaki kağıttan yararlanarak kopya çektiği/çekmeye teşebbüs ettiği saat 11. 25’te tespit edilerek, öğrencinin yararlandığı kopya kağıdı ve cevap kağıdına el konulmuş, öğrencinin yoklama listesine imza atması sağlanmış ve öğrenci sınıftan çıkarılarak is bu tutanak tutulmuştur

Gözetmen
(imza)

Eki:
1-) Öğrenci cevap kağıdı (1 sayfa)
2-) Kopya evrakı (bir adet kopya kağıdı)
…./…./2012

……… FAKÜLTESi DEKANLIGI’NA

  …../…../2012 günü, saat ……’de ….. nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, …….. numaralı, ……… isimli öğrencinin ………... suretiyle kopya çektiği tespit edilmiş ve hakkında tutanak düzenlenmiştir. Buna ilişkin tutanak ve kopya evrakı ektedir.
Bilgilerinize arz ederim.

Gözetmen
(İmza)

Eki:
1-) Öğrenci cevap kağıdı (1 sayfa)
2-) Kopya evrakı (bir adet kopya kağıdı)
3-) Kopya tutanağı
DİSİPLİN SORUSTURMASI EMRİ
(Soruşturmacı tayin edilecek ise)

Sayı :
Konu : Görevlendirme.


  Sayın; ( Soruşturmacı olarak atanan kişinin adı-ünvanı)

Üniversitemiz …….. programı öğrencisi ……... nin ………… tarihinde ..…………… (fiil)’ini islediği ……….. tarihli dilekçe ile bildirilmektedir. .............................................................. (işlediği iddia edilen fiil) sebebiyle, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin soruşturması açılmıştır. Açılan disiplin soruşturmasında, soruşturmacı/soruşturma komisyonunda görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Disiplin soruşturmasını yaparak, bu konuda düzenleyeceğiniz 2 nüsha soruşturma dosyası ve raporunu süresi içinde Dekanlık/Müdürlük Makamına teslim etmeniz konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dekan /Müdür

Ekler : …./…./2012


EK SÜRE TALEP YAZISI

……… FAKÜLTESİ DEKANLIGI’NA

İlgi : … gün ve … sayılı yazınız.

  İlgi yazı ile …../…../2012 günü, saat ……’de ………. nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, …… numaralı ……… isimli öğrencinin ………... suretiyle kopya çektiği iddiası (hangi fiilden dolayı soruşturma başlatılmışsa o fiil yazılır) ile  başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim. (Ek süre talebinin gerekçesi, örneğin soruşturmanın arzettigi özellik ve güçlük; araya giren tatil vs.) nedeniyle soruşturmanın yasal süresi içinde bitirilmesi mümkün gözükmediğinden, soruşturmanın tamamlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Soruşturmacı
(İmza) …./…./2012


İFADE DAVETİYESİ


Sayın (öğrenci)

İlgi : … makamının … gün ve … sayılı yazısı

  İlgi yazı ile …../…../2012 günü, saat …….’de ……. nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, ………... suretiyle kopya çektiğiniz iddiası ile başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim. Bu davetiye ile, hakkınızda yürütülen disiplin soruşturmasında isnad edilen fiil nedeniyle ifadenizin alınması gerektiğinden, ….. tarihine kadar ifadenizi yazılı olarak vermeniz (veya…….günü, …..saat ……’da ……….ifade yerinde bulunmanız) gerektiğini bildiririm.

Soruşturmacı
(İmza)…./…./2012


SAVUNMA DAVETİYESİ


Sayın öğrenci,

İlgi : … makamının … gün ve … sayılı yazısı

  İlgi yazı ile, …../…../2012 günü, saat ……..’de ……..nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, ………...  suretiyle kopya çektiğiniz iddiası başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi uyarınca savunma hakkınız bulunmaktadır. Olayla ilgili olarak savunmanızı yapmak üzere … günü saat …’da … yerde hazır bulunmanız (verilen süre 7 günden az olmamalıdır); çağrıya özürsüz olduğunuz halde uymadığınız veya özrünüzü savunma süresi içinde bildirmediğiniz takdirde, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve hakkınızda mevcut delillere göre soruşturma raporu düzenleneceği hususu önemle bildiririm.

Soruşturmacı
İmzaSAVUNMA TUTANAĞI


SORUŞTURMACI : (soruşturmacının adı, soyadı, görevi)
SORUŞTURULAN:
Öğrenci adı-soyadı
Kimlik bilgileri :
Adresi:
SORUŞTURMA KONUSU : (Disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan fiilin ayrıntılı açıklaması)
SAVUNMA TARİHİ  VE YERİ : … gün, saat …’de, … yerde
SAVUNMAYI YAZAN : Yeminli Katip (adı-soyadı, görevi)
YEMİNİN ŞEKLİ : Katip’e usulü dairesinde yemini ettirildi.
 Savunmayı yapan öğrenci’ye yemin ettirilmedi.

SAVUNMA
Soru 1 : Disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan eylem öğrenciye
anlatıldı. Disiplin soruşturması konusu olayla ilgili olarak bildiklerini anlatması istendi.
Cevap 1 :
Soru 2 :
Cevap 2 :
Olayla ilgili başka bir söyleyeceği olup olmadığı soruldu.
Başka bir söyleyeceğim yoktur dedi. Okundu, imzası alındı. (Tarih)

Soruşturulan Öğrenci Yeminli Katip Soruşturmacı
         (imza)     (imza)       (imza)


 …./…./2012


İFADE DAVETİYESİ


Sayın (öğrenci/öğretim elamanı)

İlgi : … makamının … gün ve … sayılı yazısı

  İlgi yazı ile …../…../2012 günü, saat …….’de ……. nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, ………...isimli öğrencinin…………. suretiyle kopya çektiği iddiası ile başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim. Bu davetiye ile, yürütülen bu disiplin soruşturmasında konuya ilişkin ifadenizin alınması gerektiğinden, ….. tarihine kadar ifadenizi yazılı olarak vermeniz (veya…….günü, …..saat ……’da ……….ifade yerinde bulunmanız) gerektiğini bildiririm.

Soruşturmacı
(İmza)

TANIK İFADE TUTANAĞI

……… hakkında başlatılan disiplin soruşturması çerçevesinde tanık olarak bilgisine başvurulmak üzere davet edilen ……..‘ın ……. tarihinde saat; ……. ‘da …….. odasına gelmesi üzerine ilgili huzura alınmıştır.

Tanık ………, ………. oğlu/kızı …….’den dogma, …….. doğumlu, halen; ………………………… adresinde oturur, …………… çalışır/öğrencidir . Tanıklık yapmaya mani hali yoktur.
Soruşturmacı tarafından soruşturma konusu anlatılarak yemin ettirileceği bildirilmiştir. Hazır bulunanlar ayağa kalkarak “bir şey saklamaksızın ve bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak, bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime yemin ederim” seklindeki metin, soruşturmacı tarafından okunmuş ve tanık tarafından yüksek sesle tekrar edilmiştir. Tanıgın olay hakkındaki ifadesine geçilmiştir.
Soru 1 :
Cevap 1 :
Soru 2 :
Cevap 2 :
Soru 3 : Bunlara ilave edeceğiniz başka bir şey var mı ?
Cevap 3 : Bildiklerim bu kadardır, ekleyeceğim bir şey yoktur.

İşbu tanık ifadesi tanığa okutulmuş ve tanık doğruluğunu imzası ile tasdik etmiştir
.
Soruşturmacı Tanık varsa Yeminli Katip
İmza imza imza

NOT: Tanık isterse önceden hazırladığı yazılı ifadesini sunmakla yetinebilir. Fakat bu durumda, soru cevap kısmına “tanık önceden hazırlamış olduğu yazılı ifadesini ibraz etmiş ve bu yazılı ifadesi ile yetineceğini belirtmiştir” yazılarak bu durum tanığa imza ettirilir. Burada tanığa “yazılı olarak sunduğunuz ifadenize eklemek istediği” bir husus olup olmadığı sorulur.

 …../…../2012

….…FAKÜLTESİ ÖGRENCİ İSLERİ’NE

İlgi : … makamının … gün ve … sayılı yazısı
  İlgi yazı ile … günü, saat …’da … yerde yapılan … sınavında, … numaralı … isimli öğrencinin kopya çektiği iddiası ile başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.
  Soruşturma kapsamında öğrencinin daha önce herhangi bir disiplin cezası alıp almadığının ivedilikle tarafıma bildirilmesini arz ederim.

Soruşturmacı
(imza)SORUŞTURMA RAPORU


SORUSTURMA ONAYI : … makamının … gün ve …sayılı yazısı.
SORUŞTURULAN ÖĞRENCİ
Öğrenci’ye Ait Kimlik Bilgileri
Adresi:
SORUŞTURMA KONUSU : (öğrenci’nin islediği iddia edilen, disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan eylemin ayrıntılı açıklaması)
SUÇ TARİHİ :
SORUŞTURMAYA BAŞLAMATARİHİ:
DELİLLER : Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler
(sanığın savunması, tanığın ifadesi vs.)
SORUŞTURMANIN SAFHALARI : (soruşturma süreci, soruşturma kapsamında yapılan işlemler madde madde yazılır)
SAVUNMA ÖZETİ :
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :
Soruşturmacı
(imza)


…../…../2012

SORUŞTURMA DOSYASININ İADESİ


……… FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA

İlgi … gün ve … sayılı yazınız.

  İlgi yazı ile …../…../2012 günü, saat ……….’de ……… nolu sınıfta yapılan ….… sınavında, …….. numaralı ……… isimli öğrencinin ………... suretiyle kopya çektiği iddiası ile başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirildim.
  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca ……….. hakkında yürütülen disiplin soruşturması neticesinde hazırlanan dosya ve soruşturma raporu ekte sunulmuştur.
  Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

Soruşturmacı
(imza)

Eki :
1-Soruşturma Dosyası (…Sayfa)
(Soruşturma dosyası tüm ekleri ve dizin pusulası ile birlikte iade edilir.)


Tüm Dilekçeler için Tıklayınız
 
Top