................. NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN : ................(T.C Kimlik No:.................)
ADRES..................................................................

MUHATAP :1- ..................................................


KONU :Kira sözleşmesinin ../../20... itibari ile yenilenmeyeceği ve bu 
Tarihe kadar kiralananın tahliyesi ihtarıdır.


Sayın Muhatap;

Maliki bulunduğum ....................adresindeki gayrimenkulde, ../../20..... başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiralamış bulunmaktasınız.
İş bu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacağm hakkında talep ve dava hakkım saklı kalmak üzere, kira sözleşmesinin, dönem sonu olan .../../20... tarihi itibarı ile yenilenmeyeceğini, ve bu tarihe kadar gayrimenkulün tahliyesini, aksi taktirde yasal yollara başvuracağımı İHTAR ederim..
../../20...
İhtar Eden
Adı ve Soyadı
İmza

SAYIN NOTER;
İhtarnamenin birer suretlerinin muhataplara tebliği ile bir suretinin noterliğinizde saklanmasını, bir suretinin de tarafımıza iadesini talep ederim

-1-Kira Sözleşmesi Örneği indirmek için TıklayınızKira dilekçesi örneği..

......... BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne
                                                                                  ....../........             Mülkiyeti Belediyenize ait, Sarıyer İlçesi, ........................ Mah./Köyü .................... Pafta, ............... ada, ..........Parsel sayılı ........... m2 alanlı taşınmazın tarafıma kiraya verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

                             


                                  

ADRES                                                                                                        
İsim –Tarih- İmza

....................................
....................................
....................................
.................................... 
Top