………… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

DAVALI : Hasımsız

KONUSU : İddet Müddetinin Kaldırılması

OLAYLAR :

1-………… Aile Mahkemesi’nin ………… tarih, ………… Esas, ………… Karar ve ………… kesinleşme tarihli ilamı ile boşandım.

2-Yeniden evlenmek istediğimden hamile olmadığımın tespiti ile iddet süresinin kısaltılması ve kaldırılması için sayın hakimliğinize müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanun md.95/2 vs. ve ilgili hükümler
DELİLLER : İlgili karar sureti, nüfus kaydı, hastaneden alınacak hamile olmadığına dair rapor ve her türlü yasal delil


SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğim nedenlerle, iddet müddetinin kısaltılması, kaldırılması ile evlenmem için karar verilmesini arz ve talep ederim.TARİH

Davacı 
Top