T.C.
.............................................. KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden                                            :
Adresi                                                      :
E- Posta & Telefon                                    :

Şikâyet Edilen                                          : ......................İletişim Hizmetleri A.Ş.
Adresi                                                      :
Şikâyetin Parasal Değeri                            : …… .-Türk Lirası
Şikâyetin Tarihi                                        :     /    /2011
Şikâyetin Konusu                                       : Ayıplı Hizmet (4077/4- A Maddesi)
Açıklamalar                                             :

1-)..................İletişim Hizmetleri A.Ş’nin “05.....- ……………………” nolu faturalı gsm telefon hattı abonesiyim.

2-) Son Ödeme Tarihi …. / .. / 2011 olan “………. Bankası” na ait Kredi Kartı hesap ekstremde “…. / .. /2011” tarihinde “İki (2)” kez “…… .-TL” fatura bedeli alındığını tespit ettim. (Ek:1)
Belirlenen tutarı ödemiş bulunmaktayım. (Ek:2)

3-) Bu durumu 4077 Sayılı TKH Kanunun 4/A Maddesi hükmü gereği yazılı olarak “........................................ İletişim Hizmetleri A.Ş.” ye elektronik posta ile ileterek Yasal Yükümlülüğümü yerine getirdim. Fazladan alınan bedelin tarafıma iadesini istedim. Ancak bütün bunlara rağmen şikâyet edilen mağduriyetimin giderilmesi anlamında çözüm odaklı bir yaklaşım göstermeyerek iyiniyet ve dürüstlük kurallarına aykırı hareket etmiştir. (Ek:3)

4-) Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği 13’üncü Maddenin 3’üncü fıkrası “Tüketiciler sunulan hizmetten kaynaklanan şikâyetlerinin giderilmesi için öncelikle işletmeciye başvurur. İşletmeciler tarafından tüketici başvuruları ile işletmecinin vermiş olduğu cevaplar kayıt altına alınır ve bu kayıtlar asgari bir yıl süre ile işletmeci tarafından muhafaza edilir.” hükmündedir.

Yine 4822 ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4/A Maddesi hükmü gereği benden fazladan alınmış bulunan “….... .-TL” nin tarafıma iade edilmesi hususunda seçimlik hakkımı kullanarak, mezkûr şikâyetim mucibince Sayın Hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.

Hukuki Sebepler                                       : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller                                         : Dönem Faturası, Kredi Kartı Ekstresi, ödeme belgesi, tanık, bilirkişi incelemesi ve fazlaya ilişkin delil sunma.
İstem Sonucu                                            : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; şikâyet edilenin ayıplı hizmeti nedeniyle benden fazladan alınmış bulunan “…….. .-TL” nin tarafıma iade edilmesine,
 Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Şikâyet Eden
(Ad, Soyad ve İmza)

Ekler                        :
1.      Hesap Ekstresi Örneği (Fotokopisi)
2.      Ödeme Belgesi (Fotokopisi)
3.      Elektronik Posta İhtar Bildirimi (Çıktı Örneği)

 
Top