Kayıp kaçak bedeli iade dilekçesi


Elektrik kayıp kaçak bedeli iadesi dilekçesi örneği indir.
Elektrik faturalarından kesilen kayıp kaçak bedelleri geri alınabilmekte. Bunun için yukarıdaki linkte bulunan dilekçe örneğini doldurarak bulunduğunuz bölgedeki Tüketici hakları hakem heyetine başvuruda bulunmanız gerekli. Ancak alacağınız kayıp kaçak bedeli 2000 TL. den fazla ise mahkemeye başvurmanız gerekmektedir.

Kayıp Kaçak bedeli
Elektrik kayıp kaçak bedeli iadesi için dilekçe örneğini yukarıdaki indir butonuna tıklayarak indirebilirsiniz.
Elektrik kayıp kaçak bedeli itiraz dilekçesi, elektrik faturası kayıp kaçak bedeli iadesi, elektrik kayıp kaçak bedeli yargıtay kararı, elektrik kayıp kaçak bedeli nasıl geri alınır, elektrik faturalarında kayıp kaçak bedeli, elektrik faturalarında kayıp kaçak bedeli nerede yazıyor, elektrik faturasında kayıp kaçak bedeli, elektrik faturasında kayıp kaçak bedeli nasıl hesaplanır dilekçe örneği örnek dilekçe indir. Elektrik faturasında kayıp kaçak bedeli iadesi dilekçesi örneği indir, itiraz kayıp kaçak nasıl hesaplanır nerede yazıyor yargıtay kararı nasıl geri alınır.


………………… Kaymakamlığı
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)
Şikâyet Eden : ……………………………
Adresi – Telefon : …………………………….
Şikâyet Edilen : ………… Dedaş İşletme Şefliği
Adresi : ………………………………….
Şikayetin Parasal Değeri : ………. TL ( Toplam Ödenen ………. TL lik faturaların yüzde 20 si)

Konusu : Kayıp/Kaçak bedeli olarak alınan bedelin tarafıma iadesi istemidir.

Açıklamalar :
1-) Her ay fiili olarak kullanıcısı olduğum ve elektrik bedelini Ziraat bankası …. Şubesi maaş hesabımdan otomatik ödeme talimatı ile ödediğim …….sayılı adrese ait olmak üzere ikametimin bulunduğu adresimde kullandığım elektrik tüketim miktarına göre fatura tahakkuk etmektedir. Bu faturalarımda hizmet bedeli karşılığı olmayan “K/K bedeli” ve ‘sayaç okuma bedeli’ adı altında kayıp, kaçak bedeli alındığını tespit ettim.

2-) Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkça belli olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve tedarikçi elektrik dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile alt yapısının eksikliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli karşılığı olarak bunun biz dürüst aboneye yansıtılması kabul edilemez. Üstelik kayıp ve kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarakta farklılık oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir başkasının işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst tüketiciye yansıtılmakta, işlemediğim bir suç ile kişisel onurum zedelenmekte ve şahsıma atfen kusur izafe edilmektedir. “K/K Bedeli” adı altında yaklaşık % 15 oranında veya daha üzeri oranlarda kayıp/ kaçak bedeli adı altında bir ücret yansıtılmaktadır. Elektrik tedarikçisi firma bu bedelin “EPDK” nın kararı ile faturalara yansıtıldığını şöyle belirtmektedir.
Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı, söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği,01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı E.P.D.K. Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.

3-) Aslında 4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde, “Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda Kanunun 11.Maddesi ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” demektedir.

4-) İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK’ nın kayıp/ kaçak bedellerinin abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önüne geçerek uygulanamaz. Bu bağlamda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.

5-) Mevcut Kanuni hükümleri mucibince; elektrik faturalarıma yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan kayıp/ kaçak bedellerinin 4077 Sayılı TKH Kanunun doktrinine uygun olarak burada tüketicin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde tedbirin alınması ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.
İşbu ikame olunan mağduriyetim nedeniyle haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan …… TL ( toplam ödenen …………. TL lik faturaların yüzde 20 si)’nin tarafıma iadesi kararının alınması için hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.

Hukuki Nedenler : 4077 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller : Ödeme Belgeleri, ikametgah belgesi nüsuf cüzdanı fotokopi bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil ve emsal kararlar .

İstem Sonucu : İzah olunan nedenlerden dolayı; kayıp/ kaçak ve sayaç okuma bedeli adı altında haksız, hukuksuz olarak ve ödemiş olduğum …….. TL toplam bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte toplamının tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

İmza :

 
Top