....................... ...... CUMHURİYET SAVCILIĞINA


Müşteki: (Ad Soyad) (Adres)

Sanık: (Ad Soyad) (Adres)

Suç Tarihi: (Tarih)

Olaylar:

1. .................................................. .................................................. .....................
.................................................. .................................................. .........................

2. .................................................. .................................................. .....................
.................................................. .................................................. .........................

3. Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.


Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim…../…/2012
                                                                                                                             Şikâyetçi: (Ad Soyad)
                                                                                                                              (İmza)

Deliller: Adli Tabiplik raporu, aşağıda ad ve adresleri belirtilen tanıklar, her türlü delil.


ÖRNEK RESİM 
Top