ÇOCUK TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI


..... ..Aile Mahkemesinin,  …/… Esas sayılı dosyasının …/…/… tarihli ara kararı gereğince küçük çocuk (çocuğun adı ve soyadı), Babası  (adı ve soyadı)’dan mahkeme ara kararı gereğince …/…/… tarihinde saat .... da teslim aldım. İlgili mahkeme ara kararı gereğince …/…/… tarihinde saat .....’da teslim edeceğimi taahhüt ederim. İşbu tutanak iki nüsha olarak hazırlanmış olup, taraflarca okunarak imza altına alınmıştır. …/…/…

Teslim alan  Teslim eden
Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
İmza İmza


ÖRNEK DİLEKÇE


 
Top