.../.../.... TARİHLİ ...... APARTMANI KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TUTANAĞI

KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI ........ TARİHLİ GENEL KURUL KARARI:


Kat Maliklerinin katılımıyla 21 numaralı dairede açılan Kat Malikleri Kurulu Toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Yoklama , açılış ve pan başkanlık heyetinin seçimi,
Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
Denetçi raporunun okunup görüşülmesi,
Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ayrı ayrı durumlarının görüşülmesi,
Yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi,
2012-3 yılı işletme projesinin görüşüp oylanması ve avans aidatların tespiti.
Dilek ve temenniler,
Kapanış.

KARARLAR:
1.)Kat malikleri kurulu , yoklama yapıldı ve gerekli ekseriyetin hazır bulunduğu tespit edilerek gündemin görüşülmesi içim Toplantı Divan başkanlığına ............. , katipliğe ............ tüm maliklerin kabul oy birliği ile seçildi .

2.) Yönetimin Yıllık Faaliyet raporu incelenip gelir ve giderler kabul edip ibra edildi.

3.)Denetici raporu okunup kabul edilip ibra edildi.

4.) Mevcut yöneticiye genel kurul toplantısına bile katılmaya gelmediğinden ve hesapları düzgün tutmadığından daire malikleriyle kiracılar arasındaki yatırım ve aidat dökümlerini vermediğinden dolayı hizmet kusurları alanen denetim kurulu tarafından tespit edilmiştir. Bu nedenle mevcut yöneticinin apartmanımızla ilgisizliği (noter tasdiksiz işletme defteri ) ile kendisine genelikle ulaşılamaması nedeniyle yeni profesyonel yönetici seçilmesine karar verildi. Deneticinin kat malikleri arasından seçilmesine karar verildi.

5.) Divan Başkanı tarafından yönetici adayı olarak profesyonel bilgi birikimi bulunan .............. önerildi. Denetici olarak .......... ve yardımcılığına ............... önerildi. Konu oylamaya sunuldu. Yönetici ..........'in ve denetici ......... ve yardımcılığına ........... olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetici ....... ve veya denetici ...... binaya ait tüm bankacılık işlemlerini yapmaya ve tüm resmi ve özel kurumlarda binayı münferiden veya ayrı ayrı temsil etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. .........'e apartmanın avans aidat ve yatırım aylık ödemelerinden doğan alacakları hususunda toplam 500.-TL borcu geçen maliklerin avukat kanalıyla icra takibi yapılması husun da bir avukat ta Şahin Apartmanı adına vekalet vermesi hususunda yetki verilmiştir.

Yönetici............'e  KDV hariç aylık 1.050 TL (Binelli TL) Yönetim huzur hakkı ödenmesine karar verildi. Deneticiye bir ücret ödenmesine gerek olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

6.) 1 Eylül 2013- 31 Mayıs 2014 dönemi avans aidatlarının yapılan işletme projesinin oy birliği ile kabul edilmesiyle bağımsız bölüm başına 70 -TL/Ay toplantısında karar verilmiştir.

7.)A- Dilek ve temennilere gelindi apartmanımızın elektrik, su ve bina görevlilerinin ücretlerinin Akbank ta açılacak yönetim hesabından otomatik ödeme talimatlarıyla düzenli olarak yapılması hususlar oy birliği ile karar verildi.

B- Apartman görevlisi yöneticinin uygun bulacağı en az haftada iki günde binayı temizleyecek ve yıkayacaktır. Kat maliklerinin günlük servis ve çöplerini alacaktır. Apartman görevlisi binaya ait tüm işleri yöneticinin talimatına uygun olarak yapmakla mükelleftir.

Kararlar oy birliği ile imza altına alınarak toplantı kapatıldı.

.. /../ ....
 
Top