Arnica Satış Noktarı Adres Ve Telefonları için TIKLA

Garanti Şartları

1- Arnica ürünlerinin kullanma kılavuzlarında gösterildiği şekilde ve amacına uygun kullanılması, Arnica’nın Yetkili Servisleri dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım ve başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile garanti edilmiştir.

2- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere, tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre, garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda sırasıyla malın satıcısı, bayi veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızalanması 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatasından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5- Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, malı ücretsiz olarak değiştirme, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi işlemi yapılacaktır.

6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7- Voltaj düşmesi veya yükselmesi hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanımından dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar; yangın, yıldırım düşmesi, sel, vb. doğal nedenlerle meydana gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

9- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.

10- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
 
Top