YARGITAY .. HUKUKDAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere

........ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


Dosya EsasNo   :2012/111
Karar No           :2012/444

TemyizTalebinde
Bulunan(Davacı)                       :................ (TC No: ...........)
                                               ......BurayaAdres yazınız ...............

KarşıTaraf                               :....................
Vekili                                        : Av...................
                                               ......BurayaAdresi yazınız ...............

KararTarihi                              :../../201.
KararTebliğ Tarihi                    :.../../201.
TemyizBaşvuru Tarihi               :.../.../201.

Temyiz Konusu                          :İstanbul 12. Tüketici Mahkemesinin 2011/111 Esas, 01.12.2012 tarih ve 2012/444 Karar sayılı kararhükmünün temyizen bozulması istemini kapsamaktadır.

Kararın Özeti                             :İstanbul12. Tüketici Mahkemesinin 2011/111 Esas sayı nolu dava dosyasında davalı yan "FıstıkOtomotiv" den  satın almış olduğum 2011model ...... marka ve model otomobilin gizli ayıplar içerdiğini, buna bağlıolarak beklediğim faydaları göremediğimden bahisle ödediğim 48.000,00TLninyasal faizliyle birlikte tarafıma ödenmesini yerel mahkemeden dilemiştim.
Yerel mahkeme "bilirkişi" niniddialarımız doğrultusundaki tespit ve görüşlerini belirten raporuna rağmentalebimize red yönünde hüküm vermiştir.

TEMYİZ NEDENLERİ:
1-)Satın alınan araçta, aracınkullanımı azaltan, beklenen faydaları sağlamayan ve can güvenliği bakımındantehlike oluşturacak gizli ayıplar sebebiyle yetkili teknik servise intikalettirilmiştir. Yetkili teknik servis araçta motor blogunda çatlaklık ve fren sisteminde aşırı sürtünmeden dolayı oluşan ısınmadan kaynaklı fren sıkışması olduğunutespit etmiş ve bu arızaların giderilmesinin onarımla mümkün olamayacağınırapor etmiştir.
2-)Yerel mahkeme bu gizli ayıplarınbir de "bilirkişi" marifetiyle incelenmesi için aracın bilirkişi Yük. Mak. Müh.Mehmet ...a teslim edilmesini ve çıkacak rapora  görekarar verilmesi için ara karar vermiştir.
3-)Bilirkişi Yük. Mak. Müh. Mehmet...., raporunda, yetkili teknik servis tarafından da tespit ve rapor edilengizli ayıpların bulunduğunu ve talebim doğrultusunda mahkemenin karar vermesiyönündeki görüşünü beyan etmiştir.
4-)Yerel mahkeme gerek yetkiliteknik servisin ve gerekse de bilirkişinin raporlarını görmezden gelerek hiçbirhukuki mesnet ve dayanakla izahı mümkün olmayacak bir karar ile dilekçemizdekitalebimize red hükmünde karar vermiştir. İzah olunan sebepler bağlamında mahalli mahkemenin usul ve yasaya aykırı olan bu hükmünün bozulmasını talepzarureti hâsıl olmuştur.

SONUÇ ve TALEP         : Sunulan sebepler ve resen tespit  edileceksair sebeplerle,
1.    Temyiz talebimizinKABULÜNE,
2.    Yerel mahkemekararının temyizen BOZULMASIna karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.01.01.2013

Temyiz Eden (Davacı)
(Ad, Soyad ve İmza)
 
Top