Reddi miras dilekçe örneği!
Reddi miras işlemi, yasal mirasçıların kendilerine kalan mirası kabul etmeme hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu reddi miras işleminde bulunulması için belli bir süre zarfı içinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne talepte bulunulması gerekiyor. Reddi miras dilekçe örneği ni incelemeden önce, reddi miras işlemi ile ilgili detaylara değinelim.

Reddi miras için gerekli süre ne kadardır?
Türk Medeni Kanunu'na göre miras 3 ay içinde reddedilebiliyor. Bu süre mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlıyor. Bu tarihten 3 ay içerisinde mahkemeye yazılı veya sözlü olarak talepte bulunulabiliyor.

Türk Medeni Kanunu Madde 609..
MADDE 609.- Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.
Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.
Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.
Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.
Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir.

Reddi miras nasıl yapılır?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, miras bırakan kimsenin ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ilgili Sulh Hukuk Mahkeme'sine beyanda bulunarak, söz konusu miras mirasçıları tarafından reddedilebiliyor.

Mirasın reddi işlemine ilişkin diğer hususlar, Türk Medeni Kanunu'nun 607, 608, 609 ve 610. maddelerinde belirtilmiştir.

MADDE 607.- Koruma önlemi olarak terekenin yazımı hâlinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hâkimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlar.

MADDE 608.- Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer.
Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin mirasbırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Ancak bu süre, kendilerinin mirasbırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermez.
Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

MADDE 609.- Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.
Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.
Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.
Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.
Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir.

MADDE 610.- Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.
Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.
Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.


Reddi miras dilekçe örneği..


……………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NEDAVACI:

DAVALI:

KONU : Mirasın reddi istemimizin sunulmasından ibarettir.AÇIKLAMALAR

Dedem …………………, geçirdiği kalp krizi neticesinde …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Geride bıraktığı üç mirasçısından biriyim.

Muris, sağ iken pek çok harcamalar yapmış ve malvarlığını çok aşacak düzeyde borç altına girmiştir.

Bu nedenle de, mirasın reddini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.HUKUKİ NEDENLER: MK, HMK, ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları.

NETİCE ve TALEP: Açıklanan nedenlerle murisin bıraktığı mirası reddettiğime ilişkin talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…/…/…
Davacı 
Top