T.C.

………………………………….

  NÖBETÇİ İCRA CEZA MEHKEMESİ
       SAYIN HAKİMLİĞİNE


(Durdurma Taleplidir)

Borca itiraz eden

Davacı :

Davalı Alacaklı :

İcra dairesi

ve Dosya no : ……………………. İcra Müdürlüğünün 0000/0000 sayılı dosyası

Dava konusu : Kambiyo takibine itiraz

Açıklamalar :1- Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini 12.04.2007 tarihinde aldım. Süresinde Mahkemenize itiraz ediyorum.

2- Bilindiği üzere bononun (senedin) asli unsurlarından birisi tanzim tarihidir ve uygulamada imzanın üzerinde yazar. Bu tarihin bulunmadığı belgeler, senet niteliğini taşımamakta olup, kombiyo takibine konu edilemez.

3- Bu nedenle takibe konu senet senet hükmünde olmadığından takibin ve ödeme emrinin iptalini talep etmem gerekmiştir. Alacaklı görünenin hakkımda işlem yapmaması için takibin gerektiğinde bir miktar teminat yatırmam karşılığında durdurulmasını talep ediyorum.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle takibin durdurulmasını, kambiyo senedine dayanmayan takibin ve ödeme emrinin iptalini, haksiz takip nedeniyle alacaklı görünenin bana %40 tazminat ödemesine karar verilmesini arz ederim.

......../......../...............

Şikâyet Eden Davacı veya Vekilinin

İmzası

(İmza)

** Bu dilekçe 2 suret hazırlanmalı

** 2 adet davetiye ve bunları posta pulları eklenmelidir.

** Adliye veznesine davanın harcı yatırılmalıdır

 
Top