NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
   

TAKİBİN MUVAKKATEN DURDURULMASI İSTEMLİDİR.

İcra Dosya No: İstanbul .... İcra Müdürlüğü' nün 2000/.....  Sayılı dosyası.

TAKİBE İTİRAZ EDEN
(BORÇLU) : ……………………,
VEKİLİ : Av. ……………………,
(ADRESİ YAZILMALIDIR.)
DAVALI : ……………………,
VEKİLİ : Av. ……………………,
(ADRESİ YAZILMALIDIR.)

KONUSU : Takibe/ödeme emrine karşı, itiraz ve şikayetlerimiz ile takibin
iptali ve tedbiren durdurulması istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :
Müvekkil hakkında yapılan takip neticesi gönderilen ödeme emrini almış bulunmaktayız. Yasal süresi içersinde itiraz ve şikâyetlerimizi yapıyor, takibin aşağıda yazılı nedenlerle iptaline karar verilmesini talep ediyoruz. Şöyle ki:
YETKİYE İLİŞKİN İTİRAZIMIZ
.
1.1. Ödeme emrinde yazılı olduğu üzere Müvekkilimizin adresi UŞAK' tadır. Tebligatta, bu adreste yapılmıştır. Ekte sunulan Şirket Ana Sözleşmesi örneğinden de anlaşılacağı üzere Müvekkilimizin adresi, tebligat mahalli adresidir. Diğer Müvekkilimin adresi de ödeme emrinde yazılı olduğu üzere, Uşak' ta dır. Yani hiçbir Müvekkilin ikametgahı İstanbul Mahkemeleri yetkisi dâhilinde değildir. Bu nedenle İstanbul İcra Müdürlükleri işbu dava yönünden yetkisiz fakat Müvekkillerin adresinin bulunduğu Uşak İcra Müdürlükleri yetkili olduğundan bahisle takibe itiraz ediyor ve yetkisizlik kararı verilerek takibin tamamen iptaline karar verilmesini talep ediyoruz.

1.2. Bursa .... Asliye Ticaret Mahkemesi' nin 2004/........ Değ. İş sayılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararına da yetki yönünden itiraz edilmiş olup, işbu dava derdesttir.
2. İMZAYI İNKAR EDİYORUZ.
Müvekkil .......................... .' nin bu meblağda borcu içeren herhangi bir çek imzalamış olması söz konusu değildir. Takibe konu çekteki imza, Müvekkil şirkete ait bir imza değildir. Bu nedenle, takibe konu senetteki imzayı AÇIKÇA VE AYRICA İNKAR EDİYORUZ. ................................ adı altında atılmış imza, Müvekkil Şirketi bağlamak amacıyla atılmış bir imza olmayıp, Müvekkil şirketin böyle bir kredi sözleşmesini imzalamak ve faydalanmak gibi iradesi hiç olmamıştır, bu nedenle Müvekkilimizi de bağlamaz. Bu nedenle sair her türlü itiraz haklarımızı saklı tutarak Müvekkil şirket yönünden İMZA İNKARINDA BULUNUYOR ve takibin TAMAMEN iptaline karar verilmesini talep ediyoruz.
3. BORCA İTİRAZ EDİYORUZ.
3.1. BORCUN TAMAMINA YÖNELİK İTİRAZIMIZ.
Müvekkil şirketin, takibe konu senetten dolayı davalıya hiçbir borcu bulunmamaktadır. Bu nedenle, borcun tamamına itiraz ediyoruz.

3.2. BORCA KISMİ İTİRAZIMIZ.
Davalı taraf, takibe konu senet dışında olan alacakları nedeniyle işbu takibi yapmış olabilirler. Müvekkilimizin, takibe konu bono haricinde de davalıya herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

Ancak davalı taraf, Bakırköy 4. Noterliği' nden keşide ettiği 02.06.2000 tarih ve .................... yevmiye numaralı ve TAMAMINA AYRICA İTİRAZ ETMİŞ OLDUĞUMUZ ihtarnamede de alacaklı olduğunu iddia etmektedir. İlgili ihtarname de davalı taraf takibe konu bonodan hiç bahsetmemiş ve Müvekkil şirketten toplam olarak (ihtarnamenin tebellüğ edildiği günkü kurlardan yapılan hesaplamaya göre) yaklaşık 1.634.000.-USD. alacağı olduğunu iddia ve talep etmiştir. Oysa bu takiple 2.123.864.-USD. alacaklı olduklarını iddia etmektedirler. Yaklaşık olarak 489.864.-USD. fazladan talep edilen bir alacak söz konusudur. Bu nedenle de takibe itiraz ediyor, fazladan talep edilen kısmın iptaline karar verilmesini talep ediyoruz.

Müvekkillerimizin, Şişli 4. Noterliği' nden 02.06.2000 tarih ve ......... yevmiye numaralı ihtarnamede ve ekindeki hesap özetinde yazılı olduğu şekilde, muhataba her hangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu nedenle borcun tamamına ve ihtarnameye ekli hesap özetine de itiraz ediyor ve fazlaya dair her türlü haklarımızı saklı tutuyoruz.

Müvekkilimizin, alacaklı görünen tarafa herhangi bir borcu ve karşı tarafla aralarında herhangi bir akdi ilişki bulunmamaktadır. Bu nedenle, borcun tamamına ve varlığı iddia olunan akdi ilişkiye de itiraz ediyor; bu nedenle de takibin tamamen iptaline karar verilmesini talep ediyoruz.
4. TAKİP KONUSU BONOLAR PROTESTO OLMAMIŞTIR.
Takibe konu bonolar protesto olmadığı için TTK.' nun 642. maddesi gereğince hamil, müracaat borçlularına karşı haklarını kaybetmiştir ve kambiyo takiplerine mahsus yolla takipte bulunamaz. Keza İİY.' nın 170/a-2 maddesi gereğince "... veya alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re'sen nazara alarak bu fasla göre yapılan takibi iptal edebilir" denilmektedir. Bu nedenle davalının, müracaat borçluları ...........................................................' a karşı kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip olmadığı nazara alınarak her iki borçlu yönünden takibin iptaline karar verilmesini talep ediyoruz.
5. İŞLEMİŞ VE İŞLETİLECEK FAİZE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ.
5.1. Ödeme emrinde asıl alacak ve faiz toplanıp, ödenmesi gereken borç miktarı bulunmuştur. Ardından bu borç miktarının tümü için geçerli olmak üzere, bundan sonra işleyecek faizlerin de eklenerek ödenmesi talep edilmiştir. Öncelikle, bu faize faiz yürütülemeyeceği kuralına aykırıdır. Zira, bu daha önce işlemiş ve hesaplanarak, asıl alacağa eklenmiş olan faize tekrar faiz yürütmek anlamına gelir. Faiz sadece anapara üzerinden hesap edilir ve anapara üzerinden ödeme gününe kadar işleyecek faiz talep edilebilir. Yoksa anapara üzerine faizi ekleyip, toplanan bu miktar(bu miktarın içinde faiz de vardır) üzerinden işleyecek faiz istenemez.

5.2. Ödeme emrinde faiz oranı % 80 olarak talep edilmiştir. Bu faiz oranı, mevzuata uygun olmadığı gibi aşırı yüksektir. Böylelikle faiz oranına ve dolayısıyla işlemiş ve işleyecek faiz miktarına da itiraz ediyorum.

5.3. Gecikme faizi olarak talep edilen miktar yönünden hangi tarihten hangi tarihe kadar ve hangi orandan faiz hesaplandığı belirtilmediğinden bu yönüyle de takibe itiraz ediyoruz.

6. KAYITSIZ VE ŞARTSIZ DEĞİLDİR.
Takibe konu çeklerden 10.07.2002 tarihli olanının üzerinde "Gününde geçerlidir" kaydı bulunmaktadır. Oysa ki çeklerde vade tarihi olamaz. Keza herhangi bir kayıt veya şart ilgili senedin kambiyo vasfını ortadan kaldırır. Bu nedenle takip konusu ilgili evrak kambiyo vasfında değildir ve 163 örnek ile icra takibine konu edilemez.

7. TTK.' NUN 701/4' ÜNCÜ MADDESİ NAZARA ALINMALIDIR.
Çeki icraya koyan, aynı zamanda muhataptır. Muhatabın; TTK.' nun 701/4' üncü maddesi gereği makbuz hükmünde olan takibe konu çeke dayalı olarak, kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibi yapması mümkün değildir. Çünkü aşağıda yazılı nedenlerle, çekin tedavül kabiliyeti kalmamıştır. Bu nedenle icra takibinin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

8. ZAMANAŞIMI İTİRAZIMIZ.
Takibin dayanağı olan senetler, zamanaşımına uğramıştır. Çünkü:
(Olaya göre sadece – işaretliler seçimlidir.)
i. Takip konusu çekler 30.04.199 ve 15.04.199 tarihli olarak tanzim edilmişken bilahare 199 rakamları çizilerek, her iki çeke 2001 rakamı yazılmıştır. Bu değişiklik, keşidecinin parafını içermediğinden geçersizdir. Düzeltmeden önceki tarihlere göre ise, her iki çekte zamanaşımına uğramıştır.
ii. Takip konusu çekin tarihi 20.05.2000 olup, bu haliyle zamanaşımına uğramıştır.
Bu nedenle, alacaklı tarafın işbu çeke dayalı olarak kambiyo hukukundan kaynaklanan talep hakları zamanaşımına uğramış olduğundan, takibi itirazla karşılıyor ve iptaline karar verilmesini talep ediyoruz.

9. TAKİPTEN SONRA ..................... ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞTIR.
Beş adet icra dosyasından yapılan takiplere dayanak olan çekler, takibe konulduktan sonra zamanaşımına uğramıştır. Zamanaşımına uğramış olmaları nedeniyle, beş adet icra dosyasından yapılan icra takiplerinin Müvekkil yönünden iptaline karar vermek gerekmektedir.

10. DAVALI, VEKİL HAMİLDİR.
Müvekkil Şirket takip konusu çekleri, tahsil ederek kredi borcuna mahsup etmek üzere davalıya vermiştir. Bu nedenle çeklerin, Müvekkile karşı icra takibine konu edilmesi mümkün değildir (Davalı, vekil hamildir). Davalı Bankadan, takibe konu çeklerin kaydedildiği belge ve kayıtlar istenecek olursa durum anlaşılacaktır. Bu nedenle Müvekkil borçlu bulunmadığından takiplerin iptali gerekmektedir.

11. SAKLI TUTULAN HAK VE TAHSİLDE TEKERRÜR OLUŞTURACAK DURUM BELİRTİLMELİDİR.
163 örnek ödeme emri ile yapılan icra takiplerinde, takibe konu alacak bedelinin tamamı, ferileriyle birlikte talep edilmişse artık saklı tutulacak bir hak kalmaz. Buna rağmen saklı tutulmak istenen bir hak varsa, bu hak ayrıca ve açıkça belirtilmelidir. Aynı durum tahsilde tekerrür oluşturabilecek durumlar içinde söz konusudur. Bu nedenlerle de, ödeme emrine itiraz ediyor ve takibin iptaline karar verilmesini talep ediyoruz.

12. FAZLAYA DAİR HAKLARIMIZI SAKLI TUTUYORUZ.
Gerek haksız takip nedeniyle talep edilecek tazminat taleplerimiz, gerekse dar yetkili Mahkeme olduğu için Sayın Mahkemede ileri süremediğimiz itiraz ve defiler yönünden ve sair her türlü talep ve dava haklarımız için, fazlaya dair haklarımızı saklı tutuyoruz.

13. % 40 ORANINDA TAZMİNAT TALEBİMİZ.
Dava neticesi haklı çıkacağımız miktarın % 40' ı oranında davalının, Müvekkilimize tazminat ödemeye mahkum edilmesini de talep ediyoruz.

14. ALACAĞIN HANGİ GÜNLÜ KURDAN TL.' NA ÇEVRİLDİĞİ BELİRTİLMEMİŞTİR.
Alacak döviz alacağı olmasına rağmen Türk Lirasına çevrilmek suretiyle talep edildiği anlaşılmaktadır. Ancak bu işlemin hangi günlü ve hangi miktarlı kur üzerinden yapıldığı açıkça belirtilmemiş olduğundan dolayı da takibe itiraz ediyoruz. Ne kadarlık döviz alacağının, bu miktar TL.' na tekamül ettiği takipte belirtilmeliydi.

15. % 10 OLARAK TALEP EDİLEN ÜCRETE İTİRAZ EDİYORUZ.
Takipte avukatlık ücreti olarak % 10 oranında bir ücret talep edilmiştir. Ancak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' ne göre hesaplanabilecek avukatlık ücreti için, % 10 oranında bir ücret talebi yasal değildir. Bu nedenle de takibe itiraz ediyoruz.

16. SEÇİMLİK HAK KULLANILMAMIŞTIR.
Alacaklı "AYNEN YA DA FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ TL. KARŞILIĞI OLARAK" alacağın ödenmesini talep etmiştir. Bu haliyle ödeme emrinde alacak belirsizdir. Alacaklı taraf, spekülatif hareketlerden faydalanmak amacındadır. Alacaklı taraf takip yaparken talebini açıkça belirtmeliydi. Bu nedenle de takibin iptali gerekmektedir.

17. AYNEN TALEP YASA' YA AYKIRIDIR.
Davaya konu takipte, yabancı para alacağı aynen istenmiştir. Döviz alacağının, aynen tahsiline yönelik takip yapılamaz. Sayın Mahkemece, ekli Yargıtay kararı da gözetilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

18. İHTİYATİ HACİZE İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

19. CİRO SİLSİLESİ BOZUKTUR.

20. ÇEK SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEMİŞTİR.
Takibe konu çekler süresinde Muhatap Bankaya ibraz edilmediğinden, kambiyo vasfını yitirmiştir. Bu nedenle de kambiyo senetlerine mahsus takip yolu ile icra takibine konu edilemez.

21. ÇEKLERDE İBRAZ TARİHİ YAZILI DEĞİLDİR.

22. ALACAKLI GÖRÜNEN, YETKİLİ HAMİL DEĞİLDİR.
Takibe konu edilen çek yönünden, davalı yetkili hamil değildir. Çünkü:
(Olaya göre sadece – işaretliler seçimlidir.)
- Davalıya yapılmış ve çek arkasında görünen herhangi bir ciro yoktur.
- Davalıya ait ciro, ibrazdan sonra araya sıkıştırmak suretiyle atılmış gibi gözükmektedir.. Bu husus Muhatap Bankadan ibraz anındaki fotokopilerin istenmesi halinde anlaşılacaktır.
- Çek ibrazdan sonra davalıya geçmiş olup, bu durumda ciro alacağın temliki hükümlerine tabidir. Bu nedenle 163 örnekle icra takibine konu edilemez ancak ve ancak adi takibe konu edilir.
Bu nedenle davalı tarafın yetkili hamil olmadığından veya temlik yolu ile aldığı çekle, kambiyo senetlerine mahsus takip yoluyla takip yapamayacağından bahisle de itiraz ediyor ve takibin iptaline karar verilmesini talep ediyoruz.
23. ÇEK ASLI İCRA KASASINA VERİLMEMİŞTİR.
Çek aslı, takibi yaparken icra dosyasına verilmesi gerekirdi. Çekin, icra kasasında bulunmaması da ödeme emrinin iptalini gerektirmektedir.
24. ÇEK TAZMİNATI İSTENEMEZ.
Çek tazminatı sadece keşideciden talep olunur. Keşideci dışındaki çek borçlularından çek tazminatı talep olunamaz. İstenebilse dahi bu da % 5 oranından fazla olamaz. Takibin buna ilişkin kısımlarının da iptali gerekmektedir.
25. USULSÜZ TEBLİGATA İTİRAZ EDİYORUZ.
Ödeme emri, Müvekkilimizin kardeşine ve kardeşinin ikametgahında tebliğ edilmiştir. Tebligat adresiyle Müvekkilimizin hiçbir alakası yoktur. Ekli ikametgah belgesinden de anlaşılacağı üzere Müvekkilimiz farklı bir adreste oturmaktadır. Keza hem Müvekkilimiz, hem de tebligat yapılan kardeşi evli olup, kendilerine ait farklı ikametgahlara sahiptirler. Müvekkilimiz 15.05.2004 tarihinde başka bir nedenle kardeşini telefonla aramış ve o zaman tebligattan haberdar olmuştur. Süresinde de bu davayı açmıştır. Bu nedenle Müvekkilimize yapılan tebligatın usulsüz olduğunun tespitine ve tebligatın öğrenme günü olan 15.05.2004 tarihinde yapıldığının kabulüne karar verilmesini de talep ediyoruz.
26. OLMAYAN TARİH, VADE TARİHİ DE OLAMAZ.
Takip dayanağı senetlerden bir tanesinin vadesi 29.02.2001 tarihidir. Oysa bu takvim yılı içersinde, böyle bir tarih yoktur. Olmayan bir tarih vade olarak kabul edilemeyeceğinden takibe konu bono, kambiyo vasfında değildir. Bu nedenle de takibe itiraz ediyor ve takip dayanağı belgenin bono vasfında olmaması sebebiyle takibin tamamen durdurulmasını talep ediyoruz.
27. MUVAKATEN DURDURMA TALEBİMİZ.
İcra dosyasının incelenmesi ile itirazlarımızın doğruluğu ve yerindeliği anlaşılacaktır. Keza özellikle takibe konu çeklerden birisinde hiç bir şekilde Müvekkilimizin isim ve imzasının bulunmadığı, diğer çekte ise Müvekkilimizin "Meiz" olan isminin "Maris" olarak yer aldığı ve bu ismin altında dahi herhangi bir imza bulunmadığı çeklerin incelemesinden, çıplak gözle dahi anlaşılmaktadır.

Ancak takibin kesinleşmesi ile Müvekkilimize (5 gün içersinde) hacze gidileceği de hukuki bir gerçektir. Bu nedenle Müvekkilimizin mağdur olmaması için İİY.'nın 170. maddesi gereğince "Sayın Mahkemenizin nihai kararına kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına, evrak üzerinde karar" verilmesini talep ediyoruz. Aksi halde itirazında haklı olan Müvekkilimiz mağdur olabilecektir.

HUKUKSAL NEDENLER : İİY. ve olayla ilgili sair mevzuat.
HUKUKSAL KANITLAR : İcra dosyası, senet asılları, bilirkişi incelemesi ve sair yasal kanıtlar.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan nedenlerle;
1. İşbu dilekçemizde yazılı her türlü nedenlerle takibe/ödeme emrine karşı yaptığımız itirazların/şikayetlerin kabulü ile takibin tamamen iptaline,
2. Öncelikle icra takibinin tedbiren durdurulmasına,
3. Davalının, Müvekkilimize % 40 oranında tazminat ödemesine,
4. Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yüklenmesine,
5. Müvekkilimize yapılan tebligatın usulsüz olduğunun tespitine ve tebligatın öğrenme günü olan 15.05.2004 tarihinde Müvekkilimize yapıldığının kabulüne,
.....karar verilmesini talep ediyoruz.

EKİ : VEKALETNAME ÖRNEĞİ.


Saygılarımızla,
Davacı Vekilleri
 
Top