EK-1: İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği
_ _ / _ _ /20_ _
(……………………………İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI)
(İDARENİN BULUNDUĞU İLÇE/İL)

Başvuru Sahibi
Adı- Soyadı /Ticaret Unvanı
Adresi
Bildirime esas elektronik posta adresi
Bildirime esas faks numarası
Vergi Kimlik/TC.Kimlik Numarası
Vekili/Temsilcisi
Adı- Soyadı
Adresi
Bildirime esas elektronik posta adresi
Bildirime esas faks numarası
TC.Kimlik Numarası
İdare/İhale Bilgileri
Başvuru konusu ihalenin adı
İhale Kayıt Numarası (İKN)
Şikayet konusu işlemin/durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih  
Şikayet konusu işlem ve şikayet nedenleri
(Bu bölümde şikayet konusu işlemlerin hangi yönden ihale mevzuatına aykırı olduğu açıklanarak buna ilişkin kanıtların belirtilmesi gerekmektedir.)

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik uyarınca şikayet başvurumuz hakkında inceleme yapılarak karar verilmesini arz ederim.
Ad SOYAD/ Unvan-(Kaşe)
İmza
EKLER :

I- TEMSİLE YETKİLİ OLUNDUĞUNA DAİR BELGELER
a) Başvuranın gerçek kişi olması durumunda:
1- Bizzat başvurması halinde temsile ilişkin herhangi bir belge istenilmeyecektir.
2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi/ sirküsü
3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

b) Başvuranın tüzel kişi olması durumunda:
1- Aday/istekli/istekli olabileceklerin bizzat başvurması halinde: Tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya benzeri belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter onaylı imza sirküsü
2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekilin imza beyannamesi
3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

II- VARSA ŞİKAYET KONUSU İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİ VE BELGELER
NOT:
1- Teklif veya başvurusu kapsamında idareye verilen ve yukarıda belirtilen hususları içeren belgelerin başvuru dilekçesine eklenmesine gerek bulunmamaktadır.
2- Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.

 
Top