Hac Önkayıt ve Yenileme

Başvurular http://hac.diyanet.gov.tr  adresinden online olabildiği gibi il veya ilçe müftülüklerine müracaat edilerek de yapılabilmektedir.
KAYIT İÇİN İZLENECEK YOL
1.   Hac Kayıtları,  Başkanlıkça belirlenen tarihler arasında, daha önceki yıllarda  kur'aya katılanlar için  "Kayıt Yenileme ", ilk defa müracaat edecekler için de  "İlk Defa Kayıt Yaptırma"  şeklinde yapılacaktır.
2.   İnternet üzerinden "Durumunuzu Sorgulayın"  ekranından T.C Kimlik numarası girilerek; Hacca gitmeye mani bir durumun olup olmadığı, ilk defa mı hac müracaatında bulunulacağı veya hangi yıldan itibaren peş peşe hacca müracaat ettiğine dair bilgileri önceden kontrol etmek mümkündür.
3.   Kayıt yenileyecek veya ilk defa kayıt yaptıracak hacı adaylarıyla, bunlardan kur'aya birlikte katılarak beraber hacca gitmek isteyenler müracaatlarını, internet yoluyla Başkanlığımızınhttp://hac.diyanet.gov.tr  adresinden yapabilecekleri gibi, doğrudan müftülüklerden temin ederek dolduracakları TEK BAŞINA VEYA BİRİNCİ DERECEDE YAKINLARIYLA (eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk ) BİRLİKTE HACCA GİTMEK İSTEYENLERE AİT MÜRACAAT FORM DİLEKÇESİ ile il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek de yapabileceklerdir.
Müftülüklere bizzat müracaat ederek yapılan kayıtlarda müracaat dilekçeleri, müftülüklerce açılacak"Hac Kayıt Defteri"ne kaydedildikten sonra bir fotokopisi ilgiliye verilecektir.
4.         İlk defa kayıt yaptıracak hacı adayları belirlenen ücreti Başkanlıkça belirlenen bankalardan birine doğrudan veya internet üzerinden yatıracaklardır.
Doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapılacak müracaatlarda nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunun/belgesinin bir suretini müracaat dilekçesine ekleyeceklerdir. 
5.   Hac planlamalarına ve kesin kayıtlara esas olmak üzere, hacı adayları internet yoluyla veya doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapacakları müracaatlarında konaklama türleri ile bunlara dair tahmini hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak, hac konaklama türlerinden birisini mutlaka tercih edeceklerdir.
6.   Kuralar yapılan tercihe göre çekileceğinden, tercihler bağlayıcı olacağından ve daha sonra hac tercihlerinde her hangi bir değişikliğe izin verilmeyeceğinden, Hacı adayları, hac konaklama türüne ilişkin tercihlerini bizzat kendileri dikkatli bir şekilde yapacaklardır.
7.      Müracaatlarda; sadece eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş ve çocuk gibi birinci derecede kan ve sıhri akrabaların birbirleriyle, engellilerin ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kuraya katılma talepleri karşılanacak, bunun dışında kuraya birlikte girme talepleri kabul edilmeyecektir.
8.      Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı konaklama türlerinde müracaat edip, kurada da ayrı ayrı kur'a numarası alanların, bilahare hacca birlikte gitme arzularını dile getirerek kayıtlarının birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.
9.      Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayıt yeniletmesi diğerinin ise ön kayıt yaptırması halinde bunların müracaatları birlikte alınacak ve kuraya da tek numara ile katılacaklardır.
10.   Anne ve babasının pasaportunda kayıtlı olmayan ve ferdi pasaportu bulunan çocukların da kayıtları, ebeveyni ile birlikte internet yoluyla veya doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yaptırılacak ve bunlardan da aynı ücret alınacaktır.
11.   Kayıt yenilemek veya ilk defa müracaat etmek suretiyle kuraya katıldığı halde, açılan kayıtlarda kaydını yenilemeyenlere geçmişteki kayıtları müktesep hak teşkil etmeyecek ve bunlar müteakip yıllarda müracaat etmeleri halinde ise, ilk defa müracaat edenler statüsünde değerlendirilerek kendilerinden kayıt ücreti de alınacaktır.
12.   Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir.
13.   Geçmiş yıllarda müracaatı olduğu halde, hac müracaatını bu defa mahremiyle birlikte yaparak tek numara ile kuraya girmek isteyenlere uygulanacak kura kat sayısı; müracaat edilen yıllar için her bir kişiye uygulanacak katsayı toplamının gruptaki kişi sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek rakama göre belirlenecek ve uygulama bu şekilde yapılacaktır.   
14.   Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kur'a çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.
15.   Daha önce vekâleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
16.   Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını Başkanlığımız http://hac.diyanet.gov.tr  adresindeki Hac durum sorgulama ekranından kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.
17.   Müracaat dilekçesindeki bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan ve dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.
18.   Hacı adayları; müracaat form dilekçesinde yer alan hac kategorilerinden durumuna uygun olanını, verilen takribi fiyat ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında mutlaka işaretleyeceklerdir.

A. Normal Tip:
a) Kadın ve erkekler ayrı ayrı daire ve odalarda olmak üzere, her bir odada en fazla 5 kişi bir arada
b) Banyo ve tuvaletler ortak kullanılacaktır.
c) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecektir.


B. Müstakil Odalı Tip:
a) Banyo ve tuvaleti müstakil olan odalarda tercihe göre 2 veya 3 kişi kalacaktır.
b) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecektir.


C. Otel Tip:
a) Banyo ve tuvaleti içinde olan odalarda 2 veya talep halinde 3 kişi kalacaktır.
b) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe usulü verilecektir.
*Yukarıda belirtilen hac tiplerinde, Hareme mesafesi 1 km'den uzak olan yerlere servis konulacaktır. 
19.   Süresi içerisinde doğrudan müftülüklere yapılmayan veya internet yoluyla sisteme girilmeyen müracaatlar kabul edilmeyeceğinden, vatandaşlarımız, hac müracaat ve hac konaklama türü tercihlerini internet yoluyla veya bizzat müftülüklere süresi içerisinde yapacaklardır.
20.   İnternet üzerinden kayıt yaptıracak vatandaşlarımızın; açıklamaları dikkatlice okuduktan ve kendilerine uygun olan hac konaklama türü tercihlerini belirledikten sonra kayıtlarını yapmaları,T.C kimlik numarasını doğru girmeleri ve gelen kimlik ile kayıt bilgilerinin dikkatlice kontrol edilmesi, kayıtlar tamamlandıktan sonra verilecek olan elektronik şifre ile yazıcıdan alınacak kayıt durumlarını gösterir çıktıların yapılacak itiraz ve düzeltmelerde ve hacla ilgili iş ve işlemlerin internet üzerinden takibinde kullanılacak olması sebebiyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.
21.   Bankaya kayıt parasını yatırdığı halde internet yoluyla kaydını girmeyen veya buna ait dekontu,usulüne göre doldurulmuş müracaat dilekçesi ile birlikte müftülüklere teslim etmeyenlerin ve kayıt numarası da almayanların hac müracaatları kabul edilmemiş sayılacak ve bu durumda olanların talep etmeleri halinde yatırmış oldukları kayıt ücreti ise kendilerine iade edilecektir. 
22.   Kesin kayıt tarihi ve hac tiplerine göre alınacak ücretler bilahare duyurulacaktır.
 
Top