SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE
MERSİN
İTİRAZ EDEN………… : Mustafa GÖKTAŞ – Yeni Mahalle 5340 Sokak Göksu Apt altı 11/B MERSİN


İTİRAZA KONU TRAFİK
TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ ..: 18.11.2011


İTİRAZA KONU TRAFİK TUTANAĞIN
TARAFIMA TEBELLÜĞ TARİHİ………..:
1- PTT nin Kapıma muhtara bıraktım yazısı 13.12.2011
2- Benim Muhtardan teslim aldığım tarih 15.12.2011


İTİRAZ KONUSU……………………………. : Mersin Trafik denetleme şube müdürlüğünün 18.11.2011 tarih MA seri, 00029378 sıra no.lu Fahri müfettişlik büro amirliğince tanzim edilen ( Fahri müfettiş Aslıhan Sibel Buğdaycı tarafından düzenlenen) trafik ceza tutanağında yazılı idari para cezasının iptali hakkında.


İTİRAZA KONU OLAY VE AÇIKLAMALARIM……:


1- 33 AHP 16 tescil plakasına kayıtlı hususi kullanmakta olduğum aracımın; Karayolları trafik kanunu`nun 47/1-B maddesi hükmüne istinaden TRAFİK İŞARETLERİNE UYMA suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu 18.11.2011 tarihli, toplam 140 TL. Bedelli trafik cezası tutanağı 18.11.2011 günü düzenlenip, 13.12.2011 tarihinde kapıma PTT tarafından adreste kimsenin olmadığı nedeniyle tebligatın muhtara bırakıldığı notuyla öğrendiğim, benimde 15.12.2011 günü gidip muhtardan alarak bu şekilde tebliğ almış olduğum idari para cezası tutanağı tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre 18.11.2011 tarihinde gıyabımda Fahri trafik müfettişi Aslıhan Sibel Buğdaycı tarafından düzenlenmiş ve tarafıma neredeyse bir ay geçtikten sonra yani 13.12.2011 günü adreste olmadığım için (Gündüz iş yerimdeyim çalışıyorum, eşimde devlet memuru olduğu için evde mesai saatleri içinde kimse olmuyor) kapıma PTT tarafından not bırakılmış, 15.12.2011 günü ise Muhtardan GİDİP ALMAK suretiyle tebliğ edilmiştir.

Söz konusu fahri trafik müfettişini tanımam bilmem. Kendisinin bu cezayı bana yazarken tespiti nedir onu da bilmem. Fotoğrafla mı tespit etti, şahitler huzurunda tutanak mı tuttu, işin açıkçası bunları bilmiyorum. Fotoğraf ve şahit beyanı ile ise bunların ibraz edilmesini dinlenmesini talep ediyorum.

Söz konusu fahri müfettişin gıyabımda tuttuğu ceza tutanağının Tebliğ tarihi resmiyet de 13.12.2011 günü kabul edilmişte olsa,

Benim muhtardan teslim aldığım 15.12.2011 günü bana tebliğ edilmiş kabul edilse de ben bu suçu kesinlikle işlemedim ve tebligatta gecikme vardır.
Ben yasalara kanunlara bağlı, normal yaşantımda kural ve kaidelere uyan bir insanım.

Söz konusu araçta her ne kadar dışarıdan bakılınca ticari gibi gözükse de ekte size sunduğum ruhsat fotokopisinden de anlaşılacağı üzere ben aracımı Ailem için özel ve hususi olarak kullanmaktayım. Ticari hizmette kullanmıyorum. Benim Ailemle beraber bindiğim binek özel aracımdır.

Ayrıca Kanun koyucunun “TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KULLANILACAK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİĞ’İN: “Tescil Plakasına Göre Düzenlenen Tutanaklar İçin Yapılacak İşlemler” başlıklı 10.uncu maddesi gayet açıktır:

Madde 10 - (Değişik madde: 22.04.2003 – 25087 s. R.G/Yön.
Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir.Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

b) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araçlar, tutanağın düzenlendiği yerin dışında başka bir tescil kuruluşuna kayıtlı olup bilgisayar sorgulamasında adresi tespit edilemiyorsa adres tespiti için tutanağın iki nüshası ilgili tescil kuruluşuna yedi iş günü içerisinde gönderilir. Tescil kaydına göre araç sahibi veya işleteninin adresleri arşiv kayıtlarından tespit edilir ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca 7 iş günü içerisinde tebliğ işlemlerine başlanarak tebligat yapılır, tutanağın bir sureti de takip ve tahsili için ilgili mal sandığına gönderilir.

c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26/1-2, 31/b, 36/Son ve 49 uncu maddeleri hükümlerine uymayan araçları kullanan sürücülerin aynı zamanda araç sahibi olmamaları halinde araç tescil belgesindeki araç sahibine ait bilgiler esas alınarak, araç sahipleri adına tescil plakasına göre olay yerinde ceza tutanağı düzenlenir. Bu şekilde araç sahipleri adına tanzim edilen tutanaklar, görev hitamında bağlı oldukları kuruluşun ilgili birimine teslim edilir,(a) veya (b) bendi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

d) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araç sahibinin sürücü olması ve bu fiili işlediğinin tespiti halinde, ceza puanlamasına esas olmak üzere "Ceza Puanı" verilir.
Karayolları Trafik Kanununca tescil plakasına göre düzenlenen ve Tebligat Kanunun hükümleri uyarınca tebliğ edilemeyen ceza tutanakları, ilgili mal sandıklarına takip ve tahsili için gönderilir.”

Hükmü amirdir.


Söz konusu bu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 7 (yedi) gün içinde başlanması gerekmektedir.

Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı da aşikârdır.

Tutanak 18.11.2011 tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç 25.11.2011 tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 7.gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma neredeyse bir ay sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir.

3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan TRAFİK İŞARETLERİNE UYMA suçu tarafımdan kesinlikle işlenmemiştir.Yasalara kanunlara saygılı ve kurallara uygun yaşayan bir insanım. Tutanağın düzenlendiği tarih neredeyse bir ay öncesi olmakla Anayasa’dan kaynaklanan savunma hakkım da bir nevi kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.

Öte yandan, anılan yani ceza tatbik edilen mevkide benim ışık ihlali yapmamda söz konusu olamaz. Çünkü ikamet ettiğim evim oradadır. Arabam orada evimin önünde sürekli park halindedir. Sabah akşam sürekli o yolu ve güzergâhı kullanan bir insanım.

Açıkladığım nedenlerle ve söz konusu yönetmelik`in 10/a. maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak, hiçbir delil ve belgeye dayandırılmadan gıyabımda kesilen ve tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin 22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. No.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.


SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
19.12.2011
İTİRAZ EDEN
MUSTAFA GÖKTAŞEKLERİ:
1- Mersin Trafik denetleme şube müdürlüğünün 18.11.2011 tarih MA seri, 00029378 sıra no.lu Fahri müfettişlik büro amirliğince tanzim edilen ( Fahri müfettiş Aslıhan Sibel Buğdaycı tarafından düzenlenen) trafik ceza tutanağı fotokopisi.
2- Muhtara bırakılan tebliğ zarfının fotokopisi
3- PTT memurunun geldiğinde ev adresimizin kapalı olduğundan bıraktığı haber kağıdı fotokopisi.
4- İstanbul 3. Sulh ceza Mahkemesinin 22.5.2006 tarihli, 2006/129 k. Nolu dosyası verilen kararın internet çıktısı örneği
5- 33 AHP 165 plakalı hususi olarak kullandığım aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi
6- Nüfus cüzdanı örneği

 
Top