T.C.
.............. (    ) İCRA HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No : .......... / .......

İTİRAZ EDEN
DAVACI(BORÇLU)        :
ADRESİ                              :

KARŞI TARAF
ALACAKLI                       :
VEKİLİ                              :
ADRESİ                              :

KONU                                 :5510 Sayılı SGK Kanunu 93.Maddesi hükmü gereğince,
1-)Emeklimaaşımdaki haczin durdurulmasını,
2-) Şimdiye kadar yapılmışolan kesintilerin tarafıma geri iade edilmesine, karar verilmesine dair talebimizden ibarettir.

İZAHAT                             : 1-)Alacaklı .......... bankası vekili tarafından ....... Kurumundan aldığım emeklimaaşıma haciz konmuştur.
2-)Alacaklı ......... Bankanın şimdiye kadar emekli maaşımdan yaptığı kesintilerile ....................................................  TL. kesinti tahakkuk etmiştir.
4-)İcra müdürlüğününe ........... tarihinde yaptığım müracaatıma rağmen maaşımdanhaczin kaldırılmadığı ve kesintilerin halen devam ettiğinden bahisle iş budilekçeyi yeniden mahkemenize ze verme zarureti doğmuştur.
HUKUKİSEBEPLER      :5510 Sayılı yasanın 93 md. si ve 5838 Sayılı yasanın ilgili maddesi ileve sair    mevzuat.
SÜBUT SEBEPLERİ       : İcra dosyası, dilekçe ve ispata yarar her türlüdelil.
NETİCE-İTALEP          :Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü ;
1-) Emekli maaşımdaki haczindurdurulmasına/iptaline,
2-) Emekli maaşımdan şimdiyekadar yapılmış olan tüm kesintilerin toplamına, mevduat hesaplarına uygulananyasal en yüksek değişken faizin eklenerek toplamının tarafıma iade edilmesine,
3-) Tüm yargılamagiderlerinin davalıdan tahmiline,
     Karar verilmesini saygılarımla arz ve talepederim. ... / .. / 201..

İTİRAZ EDEN DAVACI
(BORÇLU)
(Adı, Soyadı ve İmza)


Önemli Not: SSK ve Bağkur Emekli maaşlarıilgi yasa hükmü gereği haciz edilemez. Haciz işlemini uygulayan "İCRAMÜDÜRÜ" hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

 
Top