YARGITAY (...) CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA
Gönderilmek Üzere
.......... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


DOSYA NO

TEMYİZ EDEN SANIK
VEKİLİ
DAVACI
SUÇ
KONU
....... Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği ....... tarihli ve ....... E. ve ....... K. sayılı kararının BOZULMASI dileğiyle temyizi hakkında talebimizdir.

TEBELLÜĞ TARİHİ
TEMYİZ NEDENLERİ
Yukarda tarih ve sayısı belirtilen Mahkeme kararı usul ve yasaya aykırıdır. şöyle ki :

I) Usul açısından:


1) ..........


2) ..........


II) Esas açısından:


1) ..........


2) ..........

HUKUKSAL NEDENLER

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri

İSTEM SONUCU

Yukarda açıklanan nedenlerle, temyiz isteğimizin kabulüyle, usul ve yasaya aykırı olan yerel mahkeme kararının BOZULMASINA karar verilmesini talep ederim.


SANIK VEKİLİ


(5271 s. CMK. m. 288)

 
Top