AİHM Başvuru Formu

Taahhüt, icra iflas kanunu Mağdurları; AİHM başvuru sürecini ihmal etmeyin. Çünkü bizim tek amacımız, Türk hukuku tarafından, aleyhimize verilen mahkumiyet kararlarının hukuka aykırılığı tescil ettirmek.
AİHM tarafından haklı bulunmak, bundan sonra Ülkemizde Ailelerin dağılmasına, intiharlara neden olan, bizleri, iş cevremizi, meslektaşlarımızı tefecilerin, Bankaların ve Avukatların kucağına iten bu ucebe İcra İflas Kanunu'nun ve Taahhüdü İhlal hapis cezalarının yarattığı mağdur insan sayısının sonlanmasına katkıda bulunuruz.

ÖNEMLİ NOT: BAŞVURU TÜRKÇEDİR ÇÜNKÜ SÖZLEŞMEYE TARAF ÜLKELERİN DİLİNDE BAŞVURU OLANAĞI VARDIR MAHKEMEDE BULUNAN TÜRK YARGIÇ TARAFINDAN İNCELENECEKTİR
Taahhüdü İhlal Hapis Cezası Alanlar için AİHM Bireysel Başvuru Formu

A Bireysel Başvuru Formu
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE
Soyadı:.........................................
Adı:.....................................................
Cinsiyet:...................
Milliyeti:....................................
Mesleği:.................................................
Doğum tarihi ve yeri:.............................
İkametgahı:.....................................................................................................................

                ........................................................................................................................
YÜKSEK SÖZLEŞMECİ TARAF:  Türkiye Cumhuriyeti


OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA:

...... 5358 Sayılı, İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 2004 sayılı İcra İflas Kanunun değişik 340. maddesinde belirtilen "ödeme şartını ihlal nedeniyle ...... İcra Ceza Mahkemesince Hapis cezasına mahkum edildim.
5358 sayılı İcra ve İflas Yasası'nın "Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza" başlığını taşıyan 340'ıncı maddesinde; Alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartının, borçlu tarafından makbul bir sebep olmaksızın ihlali, seçimlik hareketli suçlar olarak düzenlenmiş, yaptırımı ise özgürlüğü bağlayıcı ceza olarak öngörülmüştür.

Anayasamızın 38. maddesinin ceza sorumluluğunun şahsi olduğunu emreden 6. fıkrasına, 4709 sayılı Kanunla, "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz" hükmü ilave edilmiştir."
Bu hüküm, dayanağını, "İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye (AİHS) İlişkin, Bu Sözleşmede ve Bu Sözleşmeye Ek Birinci Protokolde Yer Alanlardan Başka, Bazı Hak ve Özgürlükleri Tanıyan 4 Numaralı Protokol"de bulmaktadır. Söz konusu 4 No'lu Protokol Türkiye tarafından onaylanarak iç hukuk normu haline getirilmiştir.

4 No'lu Protokolün ve AİHS md. 5’de düzenlenen hareket hürriyetini geliştirmeyi amaçlayan 1. maddesi aynen şöyledir: "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

5358 Sayılı Kanunla Değişik 2004 sayılı İcra İflas Kanunun değişik 340. maddesinde belirtilen, ödeme şartı, alacaklı ve borçlu arasında karşılıklı rıza ile yapılan sözleşmeye dayanmaktadır. Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasında ''Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir, çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır" denilmesine rağmen uluslar arası anlaşmalar mahkemece yok sayılmış yaptığımız tüm itirazlar red edilmiştir. Ödemeye ilişkin sözleşme maddi imkansızlıklar nedeniyle yerine getirilememiş, geçim kaynaklarım araştırılmamış, borcu ne sebeple ödeyemediğim mahkemece araştırılmamış ve araştırma yapılmaksızın, hakkımda hapis cezasına hükmedilmiştir. Şu anda Cezaevinde/Kaçak bulunmaktayım.

BAŞVURUCU TARAFINDAN ÖNE SÜRÜLEN SÖZLEŞME VE PROTOKOL İHLALLERİ İLE

İDDİALARIN DAYANIKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye (AİHS) İlişkin, Bu Sözleşmede ve Bu Sözleşmeye Ek Birinci Protokol, Hak ve Özgürlükleri Tanıyan 4 Numaralı Protokol. AİHS 5 Nolu Sözleşmenin 1. Maddesi “AİHS md. 5’de düzenlenen hareket hürriyetini geliştirmeyi amaçlayan 1. maddesi "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz” denilmektedir.
NİHAİ KARAR NİTELİĞİ

KARARI VEREN MAHKEME:..................................
MAHKEME DOSYA NO:...........................................

MAHKEME KARAR NO:..........................................
MAHKEME KARAR TARİHİ:......................................
BELGELER LİSTESİ (BELGELERİN ASLI DEĞİL SADECE ÖRNEKLERİ)
(........Bütün kararların örneğini ekleyiniz. Eğer bu belgeler elinizde yoksa temin ediniz. Eğer temin edemiyorsanız bunun nedenini açıklayınız. Gönderdiğiniz belgeler size geri verilmeyecektir.
Belgeleri imzalıyacak ve a, b, c, şeklinde numara vereceksiniz ve dilekçenin ekinde göndereceksiniz buraya ilgili belgelerin esas numaralrı ve neye ilişkin olduğunu yazacaksınız, örneğin mahkeme karar örneği, eğer elinizde bir karar varsa sadece onu yazacak ve a olarak numaralandıracak buraya yazacaksınız bu durumda gereksiz b, c satırlarını ve parantez içinde kalan bu yazıyı silin........... )

a)……………………………………………………………………………

b)…………………………………………………………………………..

c)…………………………………………………………………………

Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu bilgim ve inancım dahilinde beyan ederim.
Yer:..........................
Tarih:...................
İmzasıBir fax adresi belirtmeniz çok iyi olur başvuruyla ilgili gelişmeler ilgili fax adresine gelecek.

Başvurunuzla ilgili bütün yazışmalar aşağıdaki adrese gönderilmelidir :

Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l’Homme
Conseil de l’Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX.
Faks: +33 (0)3 88 41 27 30

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne faksla gönderdiğiniz herşeyi posta ile de göndermeniz gerekmektedir.
Faks sadece acil durumlar için sağlanmış bir araç olup, AİHM'nin başvuru almak için kabul ettiği asıl yöntem olan postanın yerini almaz.


AÇIKLAYICI NOTLAR
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi işlere bakar? 
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uluslararası bir kuruluştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireyin bazı koşullar altında Mahkeme'ye başvurma olanağı vardır. Uluslararası bir antlaşma olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile birçok Avrupa devleti, kişilerin bazı temel haklarına saygı gösterme yükümlülüğü altına girmişlerdir. Güvence altına alınmış olan haklar, Sözleşme'de ve Sözleşmenin 1, 4 ve 6 no'lu eklerinde açıkça gösterilmiştir. 

2.Mahkeme'ye herhangi bir başvuruda bulunmadan önce, Sözleşme ve eklerine ve bunlarla ilgili devletlerce konmuş olan çekincelere bakmak gerekir. Aşağıdaki listede gösterilen ve bireysel başvuru hakkını tanımış olan devletlerden birinin Sözleşme ve eklerinde güvence altına alınmış haklardan birini, sizinle ilgili olarak çiğnediği kanısında iseniz, Mahkeme'ye başvurabilirsiniz. Sözleşme ve eklerinde yer almayan haklar için Mahkeme'ye başvurulamaz. Mahkeme, ulusal mahkemelerin üstünde, onların kararlarını bozan ve onlar yerine kararlar alan bir kuruluş değildir. Mahkeme'nin şikâyet konusu olan makam nezdinde, sizin yararınıza bir teşebbüste bulunma yetkisi de yoktur.

3. Mahkeme, listede gösterilen devletlere karşı yapılan ve belli bir tarihten sonraki olaylara ilişkin başvuruları kabul eder. Bu tarih, şikâyet edilen devlete ve şikâyet konusu olan hakka göre değişebilir.

4. Bu devletlerin yasama, yönetim, yargı organları gibi ancak kamu kuruluşlarının tutum ve davranışlarından dolayı Mahkeme'ye şikâyet edilebilir. Mahkeme özel kişilere veya kuruluşlara karşı yapılan şikâyetlere bakmaz.

5. Mahkeme'ye başvurmadan önce, ilgili devletin hukukunda öngörülen iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekir. Örneğin, şikâyetiniz bir yargı kararı ile ilgili ise, varsa temyiz yoluna başvurmanız ve sonucu almanız yeterlidir. İç hukuk yolları tüketilirken, yasaların öngördüğü usule ve süreye ilişkin kurallara da uygun hareket edilmelidir. Eğer, iç hukuk yollarını tüketmek için yaptiğiniz başvurular, süre, görev veya usul yönünden reddedilmiş olursa, Mahkeme büyük bir olasılıkla başvurunuzu kabul etmeyecektir.

6. İç hukuk yollarını tükettikten, başka bir deyişle, son merciinin kararını aldıktan sonra, Mahkeme'ye 6 ay içinde başvurmak gerekir. Başvuru bir mahkumiyet ile ilgili ise, süre muhtemel bir iade-i- muhakeme talebinin reddi tarihinden itibaren değil, normal müracaat yollarının sonunda verilen karar tarihinden itibaren işlemeye başlar. Eğer altı aylık sürenin bitiminden önce kısa ve açık bir şekilde de olsa taleplerinizi Mahkeme'ye bildirmemiş iseniz, Mahkeme şikâyetinizi inceleyemeyecektir.

7. Eğer Sözleşme ve eklerince güvence altına alınan haklarınızdan birinin çiğnendiği ve yukarıda belirtilen koşulları yerine getirdiğiniz kanısında iseniz, Mahkeme Yazı İşleri Müdürü'ne aşağıda 8. maddede sıralanan bilgileri içeren bir dosya göndermeniz gerekir. 
Bu mektubu aşağıdaki adrese gönderiniz:

8. Hazırlayıp göndereceğiniz dilekçe ve dosyada aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
Şikâyetinizin dayandığı olayların özet olarak ne olduğu,
Sözleşme ile güvence altına alınan haklarınızdan hangilerinin çiğnendiği,
İç hukuk yollarını tüketmek için hangi makamlara başvurduğunuz,
Şikâyet konusu yaptığınız olayla ilgili olarak, kamu kuruluşlarınca alınan kararların bir listesi. Bu listede yer alan her kararın tarihi, kısa özeti, kararı alan makamın adı yer almalıdır. Mektubunuza bu kararların aslı veya bir kopyası eklenmelidir.

9. Mahkeme Yazı İşleri Müdürü başvurunuzla ilgili olarak size cevap verecek, belki de sizden ek belge, bilgi veya açıklama isteyecek, Mahkeme'nin Sözleşmeyi nasıl yorumladığı hakkında size bilgi verecek ve başvurunuzun kabul edilebilirliliği konusunda açık bir engel varsa, sizi bundan da haberdar edecektir. Buna karşılık, şikâyet ettiğiniz devletin mevzuatı hakkında size bilgi veremeyecektir.

10. Sizinle olan yazışmadan, eğer başvurunuzun Mahkeme'ye yapılmış bir başvuru olarak kaydının yapılması gerektiği anlaşılıyorsa ve siz de bunu istiyorsanız, Mahkeme Yazı İşleri Müdürü Mahkeme'ye resmen başvurmanızı sağlamak üzere, size basılı bir başvuru formu gönderecektir. Siz bu formu doldurup Mahkeme Yazı İşleri Müdürü'ne gönderdikten sonra, başvurunuz Mahkeme'ye sunulacaktır.

11. Mahkeme Yazı İşleri Müdürü, gelişmelerden sizi zaman zaman haberdar edecektir. Mahkeme'de incelemeler en azından ilk aşamalarda yazılı olarak yapılır. Duruşma yapılması gerekirse, o da ayrıca taraflara bildirilir. Başvuruda bulunmak için Mahkeme'ye gelmeye gerek yoktur, başvurular posta ile yapılır.
>
12. Başvurunuzu Avukat aracılığı ile de yapabilirsiniz. Maddî imkânı olmayanlar, Mahkeme'den adli yardım isteminde bulunabilirler. Ancak, adli yardım başvurunun yapıldığı anda değil, eğer istem yerinde görülürse, muhakeme usulünün sonraki aşamalarında elde edilebilir.
 
Top